Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), cuti tahunan merupakan hak yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun. Untuk mengajukan cuti tahunan, PNS harus membuat surat permohonan cuti tahunan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengertian Surat Cuti Tahunan PNS

Surat cuti tahunan PNS adalah surat yang dibuat oleh PNS yang memohon izin cuti selama beberapa hari atau minggu dalam setahun. Surat ini harus disetujui oleh atasan langsung PNS dan harus mengikuti aturan yang berlaku di instansi pemerintah.

Fungsi Surat Cuti Tahunan PNS

Surat cuti tahunan PNS memiliki beberapa fungsi, antara lain:

  • Sebagai bukti permohonan cuti yang sah dan resmi.
  • Sebagai alat komunikasi antara PNS dan atasan langsung mengenai permohonan cuti.
  • Sebagai bahan pertimbangan bagi atasan dalam menyetujui atau menolak permohonan cuti PNS.

Tujuan Surat Cuti Tahunan PNS

Tujuan dari surat cuti tahunan PNS adalah untuk memberikan kesempatan bagi PNS untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bermanfaat. Selain itu, cuti tahunan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja PNS karena dapat mengurangi stres dan kelelahan.

Format Surat Cuti Tahunan PNS

Surat permohonan cuti tahunan PNS harus mengikuti format yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah. Berikut adalah format umum surat permohonan cuti tahunan PNS:

Kepada Yth.
Nama Atasan Langsung
Jabatan Atasan Langsung
Nama Instansi
Alamat Instansi

Perihal: Permohonan Cuti Tahunan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap PNS
NIP PNS
Jabatan PNS
Unit Kerja PNS

Bermaksud mengajukan permohonan cuti tahunan selama x hari/minggu, mulai tanggal dd/mm/yyyy sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy.

Adapun alasan pengajuan cuti adalah alasan cuti.

Demikianlah permohonan cuti tahunan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama Lengkap PNS

Contoh Surat Cuti Tahunan PNS

Berikut adalah contoh surat permohonan cuti tahunan PNS:

Kepada Yth.
Bapak Ahmad
Kepala Bagian Kepegawaian
Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Jl. Bali No. 10, Surabaya

Perihal: Permohonan Cuti Tahunan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Andi Wicaksono
NIP 197902122005011001
Guru SD
SD Negeri 1 Surabaya

Bermaksud mengajukan permohonan cuti tahunan selama 10 hari, mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021.

Adapun alasan pengajuan cuti adalah untuk mengunjungi keluarga di luar kota.

Demikianlah permohonan cuti tahunan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Andi Wicaksono

Berikut adalah contoh surat permohonan cuti tahunan PNS lainnya:

Kepada Yth.
Ibu Siti
Kepala Bagian Keuangan
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Jl. Jawa No. 20, Bandung

Perihal: Permohonan Cuti Tahunan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Wulan Sari
NIP 198209102014091002
Perawat
Rumah Sakit Umum Kota Bandung

Bermaksud mengajukan permohonan cuti tahunan selama 14 hari, mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021.

Adapun alasan pengajuan cuti adalah untuk menemani suami yang sedang berobat di luar kota.

Demikianlah permohonan cuti tahunan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Wulan Sari

FAQs

1. Bagaimana cara mengajukan cuti tahunan sebagai PNS?

Untuk mengajukan cuti tahunan, PNS harus membuat surat permohonan cuti tahunan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di instansi pemerintah. Surat ini harus disetujui oleh atasan langsung PNS.

2. Berapa lama cuti tahunan yang dapat diambil oleh PNS?

Berdasarkan aturan yang berlaku, PNS dapat mengambil cuti tahunan selama 12 hari kerja dalam setahun.

3. Apa saja jenis cuti yang dapat diambil oleh PNS?

Beberapa jenis cuti yang dapat diambil oleh PNS antara lain cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersalin, dan cuti alasan penting.

Kesimpulan

Surat cuti tahunan PNS merupakan surat yang dibuat oleh PNS yang memohon izin cuti selama beberapa hari atau minggu dalam setahun. Surat ini harus disetujui oleh atasan langsung PNS dan harus mengikuti aturan yang berlaku di instansi pemerintah. Surat permohonan cuti tahunan PNS harus mengikuti format yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah. Tujuan dari surat cuti tahunan PNS adalah untuk memberikan kesempatan bagi PNS untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bermanfaat. Cuti tahunan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja PNS karena dapat mengurangi stres dan kelelahan.