Surat kuasa penanganan perkara adalah sebuah dokumen yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk mewakilkan diri dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Surat kuasa ini bisa diberikan oleh seseorang kepada pengacara, keluarga, atau teman dekat yang dianggap memiliki kualifikasi untuk menangani perkara tersebut.

Fungsi Surat Kuasa Penanganan Perkara

Surat kuasa penanganan perkara memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

 • Mempermudah proses hukum
 • Meningkatkan efektivitas penanganan perkara
 • Memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat hadir di pengadilan
 • Memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama si pemberi kuasa

Tujuan Surat Kuasa Penanganan Perkara

Surat kuasa penanganan perkara memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

 • Memudahkan proses peradilan
 • Memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat hadir di pengadilan
 • Meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan perkara
 • Memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama si pemberi kuasa

Format Surat Kuasa Penanganan Perkara

Format surat kuasa penanganan perkara biasanya terdiri dari:

 • Header yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon si pemberi kuasa
 • Alasan mengapa si pemberi kuasa tidak dapat hadir di pengadilan
 • Nama dan alamat lengkap pihak yang diwakilkan
 • Perihal surat kuasa
 • Tanggung jawab yang diemban oleh pihak yang diwakilkan
 • Tanda tangan si pemberi kuasa dan saksi

Contoh Surat Kuasa Penanganan Perkara

Berikut adalah contoh surat kuasa penanganan perkara:

Contoh 1

Jakarta, 1 Januari 2022

Kepada Yth,

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perihal: Surat Kuasa

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Budi Setiawan

Alamat: Jl. Raya Bogor No. 123, Jakarta Selatan

Nomor Telepon: 08123456789

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama: Andi Susanto

Alamat: Jl. Raya Depok No. 456, Depok

Nomor Telepon: 08123456790

Untuk mewakili diri dalam kasus perdata antara saya sebagai penggugat dengan PT. XYZ sebagai tergugat yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saya memberikan kuasa penuh kepada Andi Susanto untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam perkara tersebut, termasuk menghadiri sidang dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya dan atas pertimbangan yang matang.

Hormat saya,

Budi Setiawan

Tanda Tangan:

Saksi:

Contoh 2

Jakarta, 1 Januari 2022

Kepada Yth,

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perihal: Surat Kuasa

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ani Wijayanti

Alamat: Jl. Raya Bekasi No. 789, Jakarta Timur

Nomor Telepon: 08123456789

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama: Bambang Surya

Alamat: Jl. Raya Ciputat No. 101, Tangerang Selatan

Nomor Telepon: 08123456790

Untuk mewakili diri dalam kasus pidana antara saya sebagai terdakwa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saya memberikan kuasa penuh kepada Bambang Surya untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam perkara tersebut, termasuk menghadiri sidang dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya dan atas pertimbangan yang matang.

Hormat saya,

Ani Wijayanti

Tanda Tangan:

Saksi:

FAQs

1. Apa itu surat kuasa penanganan perkara?

Surat kuasa penanganan perkara adalah sebuah dokumen yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk mewakilkan diri dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

2. Apa fungsi dari surat kuasa penanganan perkara?

Surat kuasa penanganan perkara memiliki beberapa fungsi, di antaranya mempermudah proses hukum, meningkatkan efektivitas penanganan perkara, memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat hadir di pengadilan, dan memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama si pemberi kuasa.

3. Apa tujuan dari surat kuasa penanganan perkara?

Surat kuasa penanganan perkara memiliki beberapa tujuan, di antaranya memudahkan proses peradilan, memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat hadir di pengadilan, meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan perkara, dan memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama si pemberi kuasa.

4. Apa saja format yang harus ada dalam surat kuasa penanganan perkara?

Format surat kuasa penanganan perkara biasanya terdiri dari header yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon si pemberi kuasa, alasan mengapa si pemberi kuasa tidak dapat hadir di pengadilan, nama dan alamat lengkap pihak yang diwakilkan, perihal surat kuasa, tanggung jawab yang diemban oleh pihak yang diwakilkan, dan tanda tangan si pemberi kuasa dan saksi.

5. Apa saja contoh surat kuasa penanganan perkara?

Contoh surat kuasa penanganan perkara dapat dilihat pada bagian sebelumnya.

Kesimpulan

Surat kuasa penanganan perkara adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mewakilkan diri dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Surat kuasa ini memiliki fungsi untuk mempermudah proses hukum, meningkatkan efektivitas penanganan perkara, memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat hadir di pengadilan, dan memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama si pemberi kuasa. Format surat kuasa pen