Surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah merupakan dokumen yang dibuat oleh pemegang ijazah sebagai wakilnya yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil sertifikat penyetaraan ijazah di lembaga penyelenggara pendidikan.

Pengertian Surat Kuasa Pengambilan Penyetaraan Ijazah

Surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah adalah dokumen yang dibuat oleh pemegang ijazah sebagai wakilnya yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil sertifikat penyetaraan ijazah di lembaga penyelenggara pendidikan. Surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh pemegang ijazah yang bersangkutan dan harus disertai dengan fotokopi identitas diri pemegang ijazah dan wakil yang akan mewakili.

Fungsi Surat Kuasa Pengambilan Penyetaraan Ijazah

Surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah memiliki fungsi untuk memudahkan pemegang ijazah dalam proses penyetaraan ijazah di lembaga penyelenggara pendidikan. Dengan adanya surat kuasa ini, pemegang ijazah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil sertifikat penyetaraan ijazah tanpa harus datang ke lembaga penyelenggara pendidikan.

Tujuan Surat Kuasa Pengambilan Penyetaraan Ijazah

Tujuan utama surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah adalah untuk memudahkan pemegang ijazah dalam proses penyetaraan ijazah di lembaga penyelenggara pendidikan. Selain itu, tujuan lain dari surat kuasa ini adalah untuk memastikan bahwa sertifikat penyetaraan ijazah yang diambil oleh wakil pemegang ijazah benar-benar diberikan kepada pemegang ijazah yang bersangkutan dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Format Surat Kuasa Pengambilan Penyetaraan Ijazah

Format surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah harus mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap, antara lain:

  1. Nama lengkap pemegang ijazah yang mewakili
  2. Alamat pemegang ijazah yang mewakili
  3. Nomor identitas diri pemegang ijazah yang mewakili
  4. Nama lengkap wakil yang akan mengambil sertifikat penyetaraan ijazah
  5. Alamat wakil yang akan mengambil sertifikat penyetaraan ijazah
  6. Nomor identitas diri wakil yang akan mengambil sertifikat penyetaraan ijazah
  7. Nama dan alamat lembaga penyelenggara pendidikan
  8. Tanggal pembuatan surat kuasa

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Penyetaraan Ijazah

Berikut adalah contoh surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah:

Contoh 1:

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Budi Setiawan

Alamat: Jl. Karya Baru No. 10, Jakarta Selatan

No. KTP: 123456789

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama: Ani Wijayanti

Alamat: Jl. Margonda Raya No. 20, Depok

No. KTP: 987654321

Untuk mengambil sertifikat penyetaraan ijazah saya di:

Lembaga Pendidikan X

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 1 Januari 2022

Budi Setiawan

Contoh 2:

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dewi Lestari

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 5, Bandung

No. KTP: 234567890

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama: Andi Pratama

Alamat: Jl. Merdeka No. 10, Surabaya

No. KTP: 876543210

Untuk mengambil sertifikat penyetaraan ijazah saya di:

Lembaga Pendidikan Y

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 1 Januari 2022

Dewi Lestari

FAQs

1. Apa itu penyetaraan ijazah?

Penyetaraan ijazah adalah proses pengakuan atau persamaan nilai ijazah antar lembaga pendidikan yang berbeda. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pemegang ijazah dalam melanjutkan studinya atau mencari pekerjaan.

2. Apa saja persyaratan untuk membuat surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah?

Persyaratan untuk membuat surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah antara lain adalah fotokopi identitas diri pemegang ijazah dan wakil yang akan mewakili.

3. Apakah surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah harus dibuat secara resmi?

Iya, surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah harus dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh pemegang ijazah yang bersangkutan.

Kesimpulan

Surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah adalah dokumen yang dibuat oleh pemegang ijazah sebagai wakilnya yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil sertifikat penyetaraan ijazah di lembaga penyelenggara pendidikan. Surat kuasa ini memiliki fungsi untuk memudahkan pemegang ijazah dalam proses penyetaraan ijazah dan memastikan bahwa sertifikat penyetaraan ijazah yang diambil oleh wakil pemegang ijazah benar-benar diberikan kepada pemegang ijazah yang bersangkutan. Format surat kuasa pengambilan penyetaraan ijazah harus mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap, seperti nama lengkap pemegang ijazah dan wakil yang akan mewakili, nomor identitas diri, serta nama dan alamat lembaga penyelenggara pendidikan.