Surat kuasa perwakilan pengambilan ijazah adalah sebuah dokumen yang memberikan hak kepada seseorang untuk mewakili pemilik ijazah dalam mengambil ijazah tersebut. Surat kuasa ini dapat diberikan oleh pemilik ijazah kepada orang lain yang dianggap dapat dipercaya dan memenuhi syarat sebagai perwakilan.

Fungsi Surat Kuasa Perwakilan Pengambilan Ijazah

Surat kuasa perwakilan pengambilan ijazah memiliki beberapa fungsi, antara lain:

  • Memudahkan proses pengambilan ijazah, terutama bagi pemilik ijazah yang berhalangan hadir sendiri
  • Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pemilik ijazah
  • Menjaga keamanan ijazah agar tidak mudah hilang atau rusak
  • Memberikan kepercayaan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh pemilik ijazah untuk melakukan pengambilan

Tujuan Surat Kuasa Perwakilan Pengambilan Ijazah

Surat kuasa perwakilan pengambilan ijazah bertujuan untuk memberikan hak kepada orang yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk dapat mengambil ijazah milik pemilik ijazah. Hal ini dilakukan agar proses pengambilan ijazah dapat dilakukan dengan mudah dan aman.

Format Surat Kuasa Perwakilan Pengambilan Ijazah

Berikut adalah format surat kuasa perwakilan pengambilan ijazah:

[Nama Pemilik Ijazah]

[Alamat]

[Nomor Telepon]

Kepada Yth,

[Nama Institusi Pendidikan]

[Alamat]

Dengan ini saya, [Nama Pemilik Ijazah], memberikan kuasa kepada:

[Nama Perwakilan]

[Alamat Perwakilan]

[Nomor Telepon Perwakilan]

Untuk mengambil ijazah saya di [Nama Institusi Pendidikan].

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

[Nama Pemilik Ijazah]

Contoh Surat Kuasa Perwakilan Pengambilan Ijazah

Berikut adalah contoh surat kuasa perwakilan pengambilan ijazah:

Contoh 1

Yulia Anggraini

Jl. Diponegoro No. 10, Semarang

08123456789

Kepada Yth,

Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo No. 5, Semarang

Dengan ini saya, Yulia Anggraini, memberikan kuasa kepada:

Andi Setiawan

Jl. Sisingamangaraja No. 15, Semarang

08123456780

Untuk mengambil ijazah saya di Universitas Diponegoro.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Yulia Anggraini

Contoh 2

Budi Santoso

Jl. Gajah Mada No. 20, Jakarta

08567890123

Kepada Yth,

Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya No. 17, Depok

Dengan ini saya, Budi Santoso, memberikan kuasa kepada:

Rini Wulandari

Jl. Raya Bogor No. 25, Depok

08567890120

Untuk mengambil ijazah saya di Universitas Indonesia.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Budi Santoso

FAQs

1. Siapa yang dapat dijadikan perwakilan dalam surat kuasa pengambilan ijazah?

Perwakilan dalam surat kuasa pengambilan ijazah dapat dijadikan oleh orang yang dipercaya dan memenuhi syarat sebagai perwakilan. Biasanya perwakilan yang dipilih adalah anggota keluarga atau teman dekat yang dapat dipercaya.

2. Apakah surat kuasa pengambilan ijazah harus di legalisir?

Surat kuasa pengambilan ijazah tidak wajib di legalisir, namun jika diinginkan dapat dilakukan legalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

3. Apa yang harus dilakukan jika perwakilan tidak dapat mengambil ijazah?

Jika perwakilan tidak dapat mengambil ijazah, maka pemilik ijazah harus datang sendiri untuk mengambil ijazah tersebut. Pemilik ijazah juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang dapat dipercaya sebagai perwakilan yang baru.

Kesimpulan

Surat kuasa perwakilan pengambilan ijazah sangat penting bagi pemilik ijazah yang berhalangan hadir sendiri dalam mengambil ijazahnya. Surat kuasa ini memudahkan proses pengambilan dan menjaga keamanan data pribadi serta keamanan ijazah. Dalam membuat surat kuasa ini, pastikan untuk merinci identitas pemilik ijazah dan perwakilan yang ditunjuk, serta mencantumkan tujuan pengambilan ijazah dengan jelas.