Surat pelantikan juruaudit syarikat merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat kepada pihak yang dilantik sebagai juruaudit. Dokumen ini memperjelaskan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh juruaudit bagi memastikan akaun syarikat telah disemak dengan teliti dan tepat.

Pengertian Surat Pelantikan Juruaudit Syarikat

Surat pelantikan juruaudit syarikat adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh syarikat kepada pihak yang dilantik sebagai juruaudit. Dokumen ini memperjelaskan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh juruaudit bagi memastikan akaun syarikat telah disemak dengan teliti dan tepat.

Fungsi Surat Pelantikan Juruaudit Syarikat

Fungsi surat pelantikan juruaudit syarikat adalah untuk memastikan bahawa tugas dan tanggungjawab seorang juruaudit telah ditetapkan dengan jelas oleh syarikat. Selain itu, dokumen ini juga membuktikan bahawa juruaudit telah dilantik oleh syarikat dan mempunyai keupayaan dan kelayakan untuk menjalankan tugas sebagai juruaudit syarikat.

Tujuan Surat Pelantikan Juruaudit Syarikat

Tujuan surat pelantikan juruaudit syarikat adalah untuk memastikan bahawa akaun syarikat disemak dengan teliti dan tepat oleh juruaudit. Dokumen ini juga memastikan bahawa semua tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh juruaudit telah ditetapkan dengan jelas oleh syarikat.

Format Surat Pelantikan Juruaudit Syarikat

Format surat pelantikan juruaudit syarikat adalah seperti berikut:

Tarikh:

Kepada:

Tuan/Puan,

Pelantikan Juruaudit Syarikat

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa syarikat kami telah melantik tuan/puan sebagai juruaudit syarikat bagi tahun kewangan berakhir pada (tarikh akhir tahun kewangan).

Sehubungan dengan itu, tuan/puan dijemput untuk mengemukakan laporan audit syarikat kepada pihak pengurusan syarikat pada tarikh yang telah ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(Nama dan jawatan penandatangan)

Contoh Surat Pelantikan Juruaudit Syarikat

Berikut adalah contoh surat pelantikan juruaudit syarikat:

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada: Tuan Ahmad, Kumpulan Juruaudit Berhad

Tuan,

Pelantikan Juruaudit Syarikat

Dengan ini, kami ingin memaklumkan bahawa syarikat kami, ABC Sdn Bhd telah melantik Tuan Ahmad sebagai juruaudit syarikat bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2022.

Sehubungan dengan itu, Tuan Ahmad dijemput untuk mengemukakan laporan audit syarikat kepada pihak pengurusan syarikat pada tarikh yang telah ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Zainab Binti Abdul Rahman

Pengurus Kewangan

Berikut adalah contoh surat pelantikan juruaudit syarikat dalam bahasa Inggeris:

Date: 1 January 2022

To: Mr. Ahmad, Audit Group Berhad

Dear Sir,

Appointment of Company Auditor

We would like to inform you that our company, ABC Sdn Bhd has appointed Mr. Ahmad as the company auditor for the financial year ending on 31 December 2022.

In connection with this, Mr. Ahmad is invited to submit the company’s audit report to the management on the appointed date.

Thank you.

Yours faithfully,

Zainab Binti Abdul Rahman

Financial Manager

FAQs

1) Apakah tugas seorang juruaudit syarikat?

Seorang juruaudit syarikat bertanggungjawab untuk memeriksa akaun syarikat dan memastikan bahawa akaun tersebut telah disemak dengan teliti dan tepat.

2) Siapakah yang dilantik sebagai juruaudit syarikat?

Juruaudit syarikat dilantik oleh syarikat dan biasanya adalah firma audit yang telah diberi lesen oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

3) Apa yang dimaksudkan dengan tahun kewangan?

Tahun kewangan adalah tempoh masa di mana syarikat membuat penyata kewangan. Tempoh tahun kewangan boleh bermula pada bila-bila masa tetapi biasanya bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember.

Kesimpulan

Surat pelantikan juruaudit syarikat adalah dokumen penting yang memperjelaskan tugas dan tanggungjawab seorang juruaudit syarikat. Dokumen ini memastikan bahawa akaun syarikat telah disemak dengan teliti dan tepat oleh juruaudit. Selain itu, dokumen ini juga membuktikan bahawa juruaudit telah dilantik oleh syarikat dan mempunyai keupayaan dan kelayakan untuk menjalankan tugas sebagai juruaudit syarikat. Oleh itu, syarikat perlu memastikan bahawa surat pelantikan juruaudit syarikat telah disediakan dengan betul dan tepat sebelum melantik juruaudit.