Surat permohonan cuti nikah guru merupakan salah satu surat resmi yang harus dibuat oleh guru yang akan menikah dan akan mengambil cuti. Surat ini berisi permohonan kepada kepala sekolah untuk memberikan izin cuti pada guru yang akan menikah. Dalam surat permohonan cuti nikah, terdapat beberapa hal penting yang harus dijelaskan, seperti tujuan cuti, lama cuti, dan tanggal cuti. Selain itu, surat permohonan cuti nikah juga harus memenuhi format yang telah ditentukan.

Fungsi Surat Permohonan Cuti Nikah Guru

Surat permohonan cuti nikah guru memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

  1. Sebagai bukti permohonan cuti yang sah
  2. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin cuti dari kepala sekolah
  3. Sebagai alat komunikasi antara guru dan kepala sekolah

Tujuan Surat Permohonan Cuti Nikah Guru

Tujuan utama dari surat permohonan cuti nikah guru adalah untuk meminta izin cuti dari kepala sekolah. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah tentang tanggal dan lama cuti yang dibutuhkan oleh guru yang akan menikah.

Format Surat Permohonan Cuti Nikah Guru

Surat permohonan cuti nikah guru harus memenuhi format yang telah ditentukan. Berikut adalah format surat permohonan cuti nikah guru yang benar:

  1. Header: mencantumkan nama sekolah, alamat, nomor telepon, dan tanggal surat
  2. Perihal: mencantumkan perihal surat yaitu “Permohonan Cuti Nikah”
  3. Kepada Yth: mencantumkan nama kepala sekolah atau yang berwenang memberikan izin cuti
  4. Isi surat: menjelaskan tujuan cuti, lama cuti, tanggal cuti, dan alasan mengambil cuti
  5. Pengakhiran: mencantumkan salam penutup, nama dan tanda tangan guru yang mengajukan cuti

Contoh Surat Permohonan Cuti Nikah Guru

Berikut adalah contoh dari surat permohonan cuti nikah guru yang benar:

Contoh 1

[Header]

Kepada Yth,

Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

Nomor Telepon

Tanggal Surat

[Perihal]

Permohonan Cuti Nikah

[Isi Surat]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1, bermaksud mengajukan permohonan cuti nikah selama 7 hari kerja, mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 7 Januari 2022.

Alasan saya mengambil cuti ini adalah untuk menikah dengan pasangan saya yang bernama [Nama Pasangan].

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

[Pengakhiran]

Hormat saya,

[Nama Guru]

Tanda Tangan

Contoh 2

[Header]

Kepada Yth,

Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

Nomor Telepon

Tanggal Surat

[Perihal]

Permohonan Cuti Nikah

[Isi Surat]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, guru di Sekolah Dasar Negeri 1, bermaksud mengajukan permohonan cuti nikah selama 5 hari kerja, mulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 5 Agustus 2022.

Alasan saya mengambil cuti ini adalah untuk menikah dengan pasangan saya yang bernama [Nama Pasangan].

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

[Pengakhiran]

Hormat saya,

[Nama Guru]

Tanda Tangan

FAQs

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai surat permohonan cuti nikah guru:

1. Apakah surat permohonan cuti nikah guru harus menggunakan bahasa resmi?

Ya, surat permohonan cuti nikah guru harus menggunakan bahasa resmi dan memenuhi format yang telah ditentukan.

2. Berapa lama cuti nikah yang bisa diambil oleh seorang guru?

Lama cuti nikah yang bisa diambil oleh seorang guru tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Biasanya, guru bisa mengambil cuti selama 3-7 hari kerja.

3. Apakah guru harus membawa surat nikah saat mengambil cuti nikah?

Tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Ada beberapa sekolah yang mensyaratkan guru untuk membawa surat nikah saat mengambil cuti nikah.

Kesimpulan

Surat permohonan cuti nikah guru merupakan surat resmi yang dibuat oleh guru yang akan menikah dan akan mengambil cuti. Surat ini berfungsi sebagai bukti permohonan cuti yang sah, persyaratan untuk mendapatkan izin cuti dari kepala sekolah, dan alat komunikasi antara guru dan kepala sekolah. Surat permohonan cuti nikah harus memenuhi format yang telah ditentukan dan menjelaskan tujuan cuti, lama cuti, tanggal cuti, dan alasan mengambil cuti. Dalam mengajukan surat permohonan cuti nikah, sebaiknya guru memperhatikan kebijakan sekolah masing-masing dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.