Surat permohonan cuti PNS adalah surat yang dibuat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukan izin cuti kepada atasan atau pihak yang berwenang. Surat ini berisi alasan pemohonan cuti, jenis cuti yang diminta, lama cuti, dan tanggal awal serta akhir cuti.

Fungsi Surat Permohonan Cuti PNS

Surat permohonan cuti PNS mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:

 1. Sebagai bukti permohonan cuti yang sah
 2. Sebagai pedoman bagi atasan atau pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan terhadap permohonan cuti tersebut
 3. Sebagai acuan dalam menghitung masa kerja dan hak cuti yang dimiliki oleh seorang PNS
 4. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengajuan cuti

Tujuan Surat Permohonan Cuti PNS

Tujuan utama dari surat permohonan cuti PNS adalah untuk memperoleh izin cuti dari atasan atau pihak yang berwenang. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk:

 1. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait permohonan cuti yang diajukan
 2. Menjelaskan alasan pemohonan cuti yang rasional dan dapat diterima oleh atasan atau pihak yang berwenang
 3. Menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan kerja
 4. Menjamin hak cuti yang dimiliki oleh seorang PNS

Format Surat Permohonan Cuti PNS

Format surat permohonan cuti PNS harus dibuat dengan rapi dan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini adalah format yang umum digunakan:

 1. Header surat: berisi nama instansi, alamat, nomor telepon, dan email
 2. Lampiran: jika ada
 3. Tanggal: tanggal penulisan surat
 4. Alamat tujuan: nama, jabatan, dan alamat lengkap atasan atau pihak yang berwenang
 5. Salutation/ Pembuka surat: contohnya “Kepada Yth.”
 6. Paragraf 1: menyebutkan nama dan jabatan pemohon, serta tujuan surat
 7. Paragraf 2: menjelaskan alasan pemohonan cuti
 8. Paragraf 3: menyebutkan jenis cuti yang diminta, lama cuti, dan tanggal awal serta akhir cuti
 9. Paragraf 4: meminta persetujuan atasan atau pihak yang berwenang terhadap permohonan cuti
 10. Penutup surat: contohnya “Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan persetujuannya, saya ucapkan terima kasih”
 11. Tanda tangan pemohon
 12. Nama pemohon

Contoh Surat Permohonan Cuti PNS

Berikut ini adalah contoh surat permohonan cuti PNS yang dapat dijadikan referensi:

Contoh 1

Surat Permohonan Cuti

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Bidang Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten XYZ

di tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten XYZ tentang hak cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan cuti selama 5 (lima) hari kerja, dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 5 April 2022. Hal ini saya lakukan karena untuk keperluan pribadi yang tidak dapat dihindarkan.

Adapun jenis cuti yang saya minta adalah cuti tahunan yang masih tersisa sebanyak 10 (sepuluh) hari kerja. Oleh karena itu, saya mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan persetujuan atas permohonan cuti saya ini.

Demikian surat permohonan cuti ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan persetujuannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Tanda tangan

Andi Wijaya

Contoh 2

Surat Permohonan Cuti

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan

Kota ABC

di tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota ABC tentang hak cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan cuti selama 10 (sepuluh) hari kerja, dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 10 Mei 2022. Hal ini saya lakukan karena untuk menghadiri acara pernikahan adik saya di kampung halaman.

Adapun jenis cuti yang saya minta adalah cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, saya mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan persetujuan atas permohonan cuti saya ini.

Demikian surat permohonan cuti ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan persetujuannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Tanda tangan

Nurul Hidayati

FAQs

 1. Apa saja jenis cuti yang dapat diminta oleh seorang PNS?

  Jenis cuti yang dapat diminta oleh seorang PNS antara lain: cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara.

 2. Berapa lama cuti yang dapat diminta oleh seorang PNS?

  Lama cuti yang dapat diminta oleh seorang PNS tergantung pada jenis cuti yang diminta dan ketentuan yang berlaku di instansi tempat PNS tersebut bekerja.

 3. Apakah surat permohonan cuti PNS dapat diajukan secara elektronik?

  Seiring dengan perkembangan teknologi, surat permohonan cuti PNS dapat diajukan secara elektronik melalui email atau aplikasi yang sudah disediakan oleh instansi tempat PNS tersebut bekerja.

Kesimpulan

Surat permohonan cuti PNS sangat penting untuk mengajukan izin cuti kepada atasan atau pihak yang berwenang. Surat ini harus dibuat dengan format yang rapi dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam surat tersebut harus disebutkan alasan pemohonan cuti, jenis cuti yang diminta, lama cuti, dan tanggal awal serta akhir cuti. Seorang PNS dapat meminta beberapa jenis cuti, seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara. Dalam pengajuan cuti, seorang PNS harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di instansi tempat dia bekerja.