Surat setuju terima perkhidmatan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat antara dua belah pihak yang ingin melakukan kerjasama. Surat ini berfungsi sebagai bukti kesediaan penerima perkhidmatan untuk menerima dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian, fungsi, tujuan, format, serta contoh-contoh surat setuju terima perkhidmatan.

Pengertian Surat Setuju Terima Perkhidmatan

Surat setuju terima perkhidmatan adalah dokumen resmi yang berisi kesepakatan antara pemberi perkhidmatan dan penerima perkhidmatan. Surat ini menyatakan bahwa penerima perkhidmatan bersedia untuk menerima tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan. Selain itu, surat setuju terima perkhidmatan juga dapat mengatur berbagai hal seperti harga, jangka waktu, dan syarat lainnya yang terkait dengan kerjasama tersebut.

Fungsi Surat Setuju Terima Perkhidmatan

Surat setuju terima perkhidmatan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

 1. Sebagai bukti kesediaan penerima perkhidmatan untuk menerima dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan.
 2. Sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kerjasama.
 3. Sebagai alat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah diatur dengan jelas.
 4. Sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul selama kerjasama berlangsung.

Tujuan Surat Setuju Terima Perkhidmatan

Tujuan utama dari surat setuju terima perkhidmatan adalah untuk memastikan bahwa kerjasama antara pemberi perkhidmatan dan penerima perkhidmatan berjalan lancar dan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak, serta untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak.

Format Surat Setuju Terima Perkhidmatan

Format surat setuju terima perkhidmatan umumnya terdiri dari beberapa bagian, antara lain:

 1. Header, berisi tanggal pembuatan surat, nama dan alamat pemberi perkhidmatan, serta nama dan alamat penerima perkhidmatan.
 2. Isi surat, berisi pernyataan kesediaan penerima perkhidmatan untuk menerima dan menjalankan tugas, serta rincian mengenai harga, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya yang terkait dengan kerjasama tersebut.
 3. Tanda tangan, menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak terhadap isi surat.

Contoh Surat Setuju Terima Perkhidmatan

Berikut adalah contoh-contoh surat setuju terima perkhidmatan yang dapat menjadi referensi.

Contoh 1

Surat Setuju Terima Perkhidmatan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemberi Perkhidmatan: PT. ABC

Alamat Pemberi Perkhidmatan: Jalan Raya No. 123, Jakarta

Nama Penerima Perkhidmatan: CV. XYZ

Alamat Penerima Perkhidmatan: Jalan Raya No. 456, Jakarta

Dalam hal ini, penerima perkhidmatan menyatakan kesediaannya untuk menerima dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan. Adapun rincian mengenai tugas tersebut adalah sebagai berikut:

 1. Nama Tugas: Penyediaan Jasa Advertising
 2. Jangka Waktu: 3 bulan
 3. Harga: Rp 50.000.000,-
 4. Syarat-syarat lain: -

Demikian surat setuju terima perkhidmatan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jakarta, 1 Januari 2022

Pemberi Perkhidmatan,

PT. ABC

(Tanda Tangan)

Nama:

Penerima Perkhidmatan,

CV. XYZ

(Tanda Tangan)

Nama:

Contoh 2

Surat Setuju Terima Perkhidmatan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemberi Perkhidmatan: PT. DEF

Alamat Pemberi Perkhidmatan: Jalan Raya No. 789, Jakarta

Nama Penerima Perkhidmatan: CV. UVW

Alamat Penerima Perkhidmatan: Jalan Raya No. 1011, Jakarta

Dalam hal ini, penerima perkhidmatan menyatakan kesediaannya untuk menerima dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan. Adapun rincian mengenai tugas tersebut adalah sebagai berikut:

 1. Nama Tugas: Penyediaan Jasa Kebersihan
 2. Jangka Waktu: 6 bulan
 3. Harga: Rp 20.000.000,-
 4. Syarat-syarat lain: -

Demikian surat setuju terima perkhidmatan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jakarta, 1 Januari 2022

Pemberi Perkhidmatan,

PT. DEF

(Tanda Tangan)

Nama:

Penerima Perkhidmatan,

CV. UVW

(Tanda Tangan)

Nama:

FAQs

1. Apa itu surat setuju terima perkhidmatan?

Surat setuju terima perkhidmatan adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara pemberi perkhidmatan dan penerima perkhidmatan untuk memastikan bahwa kerjasama antara kedua belah pihak berjalan lancar.

2. Apa fungsi surat setuju terima perkhidmatan?

Surat setuju terima perkhidmatan berfungsi sebagai bukti kesediaan penerima perkhidmatan untuk menerima dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan, sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kerjasama, sebagai alat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah diatur dengan jelas, serta sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul selama kerjasama berlangsung.

3. Apa tujuan surat setuju terima perkhidmatan?

Tujuan utama dari surat setuju terima perkhidmatan adalah untuk memastikan bahwa kerjasama antara pemberi perkhidmatan dan penerima perkhidmatan berjalan lancar dan sesuai dengan kesepakatan, menghindari terjadinya sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak, serta melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak.

4. Apa saja yang harus ada dalam format surat setuju terima perkhidmatan?